CHECK INFO TOKEN Chức Năng Sẽ Giúp Bạn Lấy Thông Tin Token.